ARRISKU BIOLOGIKOAK

ARRISKU BIOLOGIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU BIOLOGIKOAK

5. Programazioa

(Araudian Plangintza deiturikoa)

sample-image Programazioa proiektu bat egiteko beharrezkoak diren ekintzen ideazio eta ordenazioa da. Horretarako beharrezkoa da helburuak ezartzea, haiek lortzeko neurriak zehaztea, ekintza horiek burutzeko arduradunak izendatzea, epeak ezartzea eta beharrezko baliabideez hornitzea.

Helburuak

Adierazle kuantifikagarriak ezarri behar dira.

Adierazle eta helburuen adibideak:
• Eragile biologikoen % 100 identifikatzea (enpresan arrisku-esposiziopean daude).
• Identifikatutako eragile biologikoen arrisku potentzialaren maila ehuneko batean murriztea:
• Askotariko arrisku-mailen esposiziopean dauden langileak: haien kopuruaren murriztapenaren ehunekoa.
• Eragile biologikoekin lotutako eritasunen indizeak. Helburuak ezartzea murriztapen-ehunekoetan, aurreko urtekoekin alderaturik.

 

Neurriak

Lehentasuna dute norbera babesteko neurrien aurretik prebentzio kolektiborako hartutako neurriek (kutsadura-fokuaren gainean eta, jarraian, transmisio-baliabidearen gainean) (LAPLaren 15.1 art.)

664/1997 ED-an ezartzen da:
• Eragile biologikoak ordezkatu behar direla(3).
• Esposizioa saihets daitekeen.
• Ezin bada, murriztu behar dela ahalik eta gehien esposizio-arriskua, bereziki neurri hauek erabiliz:

  - Lan-prozedura egokiak ezarriz eta neurri tekniko egokiak erabiliz.

 

  - Esposiziopean dauden edo egon daitezkeen pertsonen kopurua ahalik eta gehien murriztuz.
- Eragile biologikoak jaso, manipulatu eta garraiatzeko neurri seguruak hartuz lantokiaren barnean.
- Babes kolektiborako neurriak hartuz eta, ezinezkoa bada, norbera babestekoak, esposizioa beste neurri batzuen bidez saihesterik ez bada.
- Langileek hondakinak bildu, biltegiratu eta ebakuatzeko baliabide seguruak erabiliz.
  - Lantokitik kanpo higiene-neurriak erabiliz, eragile biologikoaren hedapena saihestu edo zailtzeko.
- Peril biologikoaren seinalea erabiliz.
- Planak ezarriz istripuei aurre egiteko, istripu horien ondorioz langileak eragile biologikoen esposiziopean jar badaitezke.
Neurri higienikoak.
• Langileen osasuna zaintzea.
• Langileen gaineko informazioa eta prestakuntza.

Arduradunak

Arduradunak zehaztuko dira programatutako neurriak burutzeko eta haiek betetzen direnetz jarraitzeko. Adibidez:

Zuzendaritza:

prebentziorako programa zehatzak onartu eta hedatzea (adib.: ardura estandarrak hartzea arrisku biologikoaren aurrean eguneroko egitekoetan, istripu biologikoen aurrean jokatzeko prozedura).

Erosketa Unitatearen burutza:

irizpide higienikoak ezartzea eta haiei jarraipena egitea laneko ekipoak erosi behar direnean (adib., segurtasun biologikoko kanpaiak), tokiaren konfinamendu egokirako sistemak (adib., laborategiko sarrera eta irteerako airea HEPA irazkiekin), norbera babesteko ekipo egokiak arrisku biologikoaren aurrean, altzarien azalera-motak, erraz garbitzekoak eta deskontaminazio-eragileei erresistenteak direnak, desinfekzio-produktu egokiak, etab.

 

Langileak:
arrisku biologikoen gaineko edukien prestakuntza/informazio orokorreko programan txertatzea. Arrisku horiekiko bereziki sentiberak diren pertsonak zein diren ezagutu eta haien zerrenda prestatzea, eta lanpostuak eta/edo egitekoak birkokatzea, beharrezkoa balitz.

Mantentze-lanen unitatea:
ekipoen mantentze-lanetarako irizpide prebentiboak ezarri eta haiei jarraipena egitea (segurtasun biologikoko kanpaiak, konfinamenduan eragiten duten elementuak, hala nola irazkiak, zigiluak, hoditeria-junturak, etab.), garbiketa prozesuen eraginkortasuna egiaztatzea.
Arduradunak:
langileen egitekoak betetzen direla etengabe behatzea. Ekipoen mantentze-lana egiteko eta egiaztatzeko eragiketen jarraipena egitea. Langileen arrisku-portaerak zaindu eta zuzentzea, eta NBEak zuzen erabiltzea, beharrezkoak direnean (773/1997 EDaren 4. art.). Eragile biologikoen esposiziopean egon ondoren sortutako istripu eta eritasun profesionalen zergatiak ikertzen parte hartzea.

Langileak:
peril biologikoak zuzentzea, haien esku badago [isurki biologiko bat (hondakin-ura) erori den azalera produktu egokiarekin garbitzea] eta, ez balego, perilen, hutsuneen eta arriskuen berri ematea arduradunei eta ordezkariei, konpon ditzaten.

Egutegia

Neurriak ustez noiz hartuko diren adieraziko dugu, baita benetan zein egunetan hartu diren ere.

Baliabideak

Zehaztu behar da zenbat jende beharko den eta neurri bakoitza hartzea zer kostako litzatekeen (beharrezkoa balitz); enpresaren urteko aurrekontuan behar diren partidak sartuko dira horretarako.

(3) Kontuan izanik eskura dagoen informazio tekniko eta zientifikoa, enpresaburuak, jardueraren izaeraren arabera, eragile biologiko arriskutsuak ez erabiltzen ahaleginduko da eta, eragile horiek, erabilera-baldintzen arabera, plantillako langileen segurtasun edo osasunerako arriskutsuak ez diren edo arrisku gutxiago duten beste batzuez ordezkatuko ditu. itzuli

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua