ARRISKU KIMIKOAK

ARRISKU KIMIKOAK

LANEKO ARRISKUen kudeaketarako etengabeko zikloa / ARRISKU KIMIKOAK

5. Programazioa

sample-image Programazioa proiektu bat egiteko beharrezkoak diren ekintzen ideazio eta ordenazioa da. Horretarako beharrezkoa da helburuak ezartzea, haiek lortzeko neurriak zehaztea, ekintza horiek burutzeko arduradunak izendatzea, epeak ezartzea eta beharrezko baliabideez hornitzea.

Helburuak

Adierazle eta helburuen adibideak:

• Plantillako langileen % 100aren esposizioa Ingurumeneko Mugako Balioen (IMB) eta Muga Biologikoaren Balioaren (MBB) azpikoa izanen da.
• Plantillako langileen esposizioa pixkana-pixkanaka arrisku-maila "onargarrietaraino" murriztea (UNE-EN 689).

 

• IMBrik ez duten eragile kimikoetarako, arriskuen ebaluazio kualitatiborako aurreikusitako prebentzio-neurrien eta babes-neurrien % 100 hartzea.
• Erabilitako produktuen segurtasun-datuen fitxen (SDF) % 100 eskura izatea.
• Produkturik arriskutsuenak ordezkatzeko azterlanari hasiera ematea.
• Arrisku-ebaluazioak eguneratzea.
• Prestakuntzaren, informazioaren eta osasunaren zainketaren SDFak dituzten langileen ehunekoa.

Neurriak

Lehentasuna dute prebentzio kolektiborako neurriek (kutsadura-fokuaren gainean eta, jarraian, transmisio-baliabidearen gainean) norbera babesteko neurrien aurrean (31/1995 Legearen 15. art.) 374/2001 ED ak ezartzen duenaren arabera.
• Eragile kimikoengatiko arriskuen prebentziorako printzipio nagusi hauek beti aplikatzekoak dira:
  - lan sistemen asmaketa eta antolaketa
- laneko ekipoen hautapena eta instalazioa
- laneko prozedurak
- neurri higieniko egokiak hartzea, bai pertsonalak bai ordenari eta garbitasunari dagozkionak.
- lantokian dauden kopuruak murriztea
- esposiziopeko langileen kopurua murriztea
- esposizioen iraupena eta intentsitatea murriztea;
- eta langileen informazioa eta prestakuntza.
• Maila handiagoko arrisku-egoeretan honako hauek ere aplikagarri izanen dira:
  - prebentziorako eta babeserako berariazko neurriak (ordezkatzea, sistema itxia, erauzketa lokalizatua, lanaren antolaketa eta NBE).
  - osasuna zaintzea, ahalik eta azkarren kalteak hautemateko eta esposizioa zuzentzeko.
  - istripu, gorabehera eta larrialdietan hartu beharreko neurriak.

Plangintzaren barnean sartuko da zer jarduera egin behar den istripuak, gorabeherak edo larrialdiak gertatzen direnean, lantokian eragile kimiko arriskutsuak daudela uste denean.

 

Arduradunak

Arduradunak zehaztuko dira programatutako neurriak burutzeko eta haiek betetzen direnetz jarraitzeko. Adibidez:

Zuzendaritza:
prebentziorako programa zehatzak onartu eta hedatzea (adib., dermatitis profesinalaren aurreko prebentzioa).

• Erosketa Unitatearen Burutza:
laneko ekipoak eta produktu kimikoak erosterakoan irizpide higienikoak ezartzea eta haiei jarraipena egitea (gasen eta hain toxikoak ez diren produktuen jarioaren aurrean babesik handiena duen ekipoa).
Langileak:
arrisku kimikoen gaineko edukien prestakuntza/informazio orokorreko programan txertatzea. Arrisku horiekiko bereziki sentiberak diren pertsonak zein diren ezagutu eta haien zerrenda prestatzea, eta lanpostuak eta/edo egitekoak birkokatzea, beharrezkoa balitz.

Mantentze-lanetako unitatea:
ekipoetako, erauzketa lokalizatuetako eta aireztapen-sistemetako mantentze-lanetako irizpide prebentiboak ezarri eta haiei jarraipena egitea, baita, hondamenagatik, eragile kimikoekiko esposizio-maila handiagoetan eragin dezaketen guztiak.
Arduradunak:

langileen egitekoak betetzen direla etengabe behatzea. Ekipoen mantentze-lana egiteko eta egiaztatzeko eragiketen jarraipena egitea. Langileen arrisku-portaerak zaindu eta zuzentzea, eta NBEak zuzen erabiltzea. Eragile kimikoen esposiziopean egon ondoren sortutako istripu eta eritasun profesionalen zergatiak ikertzen parte hartzea.

Langileak:

peril higienikoak zuzentzea, haien esku badago (produktuen isurketak segurtasunez biltzea, irekitako ontziak estaltzea, etab.) eta, ez balego, perilen, hutsuneen eta arriskuen berri ematea arduradunei eta ordezkariei, konpon ditzaten.

 

Egutegia

Neurriak ustez noiz hartuko diren adieraziko dugu, baita benetan zein egunetan hartu diren ere.

Baliabideak

Zehaztu behar da zenbat jende beharko den eta neurri bakoitza hartzea zer kostako litzatekeen (beharrezkoa balitz); enpresaren urteko aurrekontuan behar diren partidak sartuko dira horretarako.

ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA ARRISKUAK EZABATZEA ARRISKUAK EBALUATZEA KONTROLATU BEHARREKO ARRISKUAK LEHENESTEA PROGRAMAZIOA NEURRIAK APLIKATZEA ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua
Landaben industrialdea, E Kalea . 31012 Iruña . Telefonoa: 848 42 34 40 . ssl.ispln@navarra.es . Lege abisua